Zásady ochrany osobních údajů

Společnost GARVIS Solutions s.r.o. se při ochraně Vašeho soukromí opírá o níže uvedená pravidla.

Ceníme si důvěry, kterou v nás vkládáte tím, že nám svěřujete své osobní údaje. Vaše osobní údaje budeme využívat čestným a poctivým způsobem tak, aby nedošlo ke ztrátě Vaší důvěry. Poskytujeme transparentní informace o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji. Budete informováni, jaké údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme a na koho byste se měli obrátit v případě, že máte jakékoli pochybnosti.

Podnikáme všechny příslušné kroky k tomu, abychom Vaše osobní údaje řádně zabezpečili a ochránili je před zneužitím. Dodržujeme všechny požadavky příslušných zákonů a nařízení na ochranu údajů a spolupracujeme s příslušnými úřady. Není-li legislativa na ochranu údajů k dispozici, postupujeme dle obecně platných principů pro ochranu osobních údajů.

Na co se Zásady ochrany osobních údajů vztahují?

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje shromážděné systémem reenio a jeho instancemi v souvislosti s jeho provozem a využíváním jako služby. Mezi tyto údaje patří především informace získané on-line pomocí webových formulářů, které jsou součástí systému reenio a jeho instancí. Tyto zásady ochrany osobních údajů se také vztahují na zobrazení cíleného obsahu, včetně nabídek a reklam na produkty a služby, platforem a/nebo aplikací třetích stran („stránky třetích stran“). Tyto stránky třetích stran mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů a podmínky použití. Doporučujeme vám, abyste si tyto zásady i podmínky přečetli dříve, než začnete stránky třetích stran používat.

Váš souhlas s využíváním osobních údajů

Používáním stránek systému reenio či jeho instancí, ať už samostatných či integrovaných do stránek třetích stran, nám udělujete souhlas se shromažďováním, využíváním a zveřejňováním svých osobních údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Jestliže s takovýmto shromažďováním, využíváním a zveřejňováním svých osobních údajů nesouhlasíte, přestaňte, prosím, používat stránky systému reenio či jeho instancí a ani jiným způsobem neposkytujte své osobní údaje prostřednictvím produktů společnosti GARVIS Solutions s.r.o.

Společnost GARVIS Solutions s.r.o.bude shromažďovat, využívat a zveřejňovat Vaše osobní údaje pouze v zákonem dovolených případech. Ve většině případů vás výslovně požádáme o udělení souhlasu, v některých případech však může být váš souhlas vyvozen na základě Vaší činnosti nebo chování. Bude-li nutné použít Vaše osobní údaje k účelům, které nejsou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů zmíněny, můžeme Vás požádat o dodatečný souhlas. Nejste povinni nám tento souhlas udělit, pokud se však takto rozhodnete, může to pro vás znamenat, že Vaše účast na některých činnostech v souvislosti s využíváním sytému reenio bude určitým způsobem omezená. Jestliže nám dodatečný souhlas udělíte, pak v případě rozporu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů podmínky tohoto souhlasu převáží. Vezměte, prosím, na vědomí, že v odůvodněných případech můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu za podmínky, že tím nebudou dotčena Vaše práva a oprávněné zájmy.

Jaké informace systém reenio shromažďuje?

Po registraci, koupi výrobku nebo služby, a pokaždé, když navštívíte webové stránky systému reenio nebo jeho instancí, shromažďujeme některé typy informací, které jsou blíže specifikovány v níže uvedených odstavcích.

Osobní informace uživatele: Slouží především k identifikaci (například jméno a e-mailová adresa), a poskytujete je společnosti GARVIS Solutions s.r.o. při registraci do systému reenio nebo při souvisejících aktivitách na stránkách systému reenio či jeho instancí.

Cookies: Při návštěvě stránek reenio či jeho instancí Vám můžeme na Váš počítač ukládat jeden či více souborů tzv. "cookie". Jedná se o textové soubory, které neovlivní negativně chod Vašeho počítače ve smyslu škodlivého obsahu, a které slouží především k identifikaci Vašeho prohlížeče. Používáme dva typy cookies, jednorázové a perzistentní. Jednorázové cookie soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile zavřete prohlížeč. Perzistentní soubory zůstávají na uložišti i po zavření prohlížeče a slouží především k opětovnému nastavení při následných návštěvách systému reenio. V případě potřeby můžete tyto soubory odstranit přes nabídku Vašeho prohlížeče. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby žádné soubory cookies nepřijímal, nebo aby Vás při jejich přijetí upozornil. Některé funkce stránek systému reenio však bez těchto souborů nemusejí fungovat správně, a to především, pokud je funkce „přijímat cookies“ vypnuta.

Interní soubory, protokoly, logy: Běh systému vyžaduje jistou zpětnou odezvu, a to především v souvislosti s plynulým chodem všech jeho funkčních částí a zajištění očekávané odezvy. Především z těchto důvodů se na příslušné servery, kde jsou umístěny instance systému reenio, zasílají některé informace, a to s proměnlivou frekvencí. Informace se týkají například Vašeho požadaveku, IP adresy, typu prohlížeče, jazyka prohlížeče, typu platformy, využití aktivních prvků stránky, názvu domén, vstupních stránek, frekvenci dotazovaných stránek či pořadí těchto stránek, množství času stráveného na určitých stránkách, cookie souborů, apod. Jedná se o údaje, které nejsou nijak neobvyklé při běžné komunikaci uživatele a webové aplikace.

Jak vaše osobní údaje používáme?

Vaše osobní údaje můžeme použít k následujícím účelům:

Kdy a jak informace používáme?

Poskytujeme osobní údaje a neosobní identifikaci našim partnerským společnostem za účelem zpracování těchto informací v našem zastoupení. Dbáme na to, aby zainteresovaná třetí strana souhlasila se zpracováním takových informací v souladu s našimi pravidly pro ochranu soukromí.

Zabezpečení a ochrana vašich osobních údajů

K ochraně vašich osobních údajů využíváme všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž vyžadujeme také od všech představitelů třetích stran, kteří budou Vaše osobní údaje zpracovávat. Oprávnění k přístupu k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci a zmocněnci společnosti GARVIS Solutions s.r.o., a to především za účelem obecné administrace systému. Dále příslušní zaměstnanci na straně našich klientů, tedy administrátoři jednotlivých instancí systému reenio, a to pouze v rozsahu vyžadovaném pro daný účel.

Přijmutí či odmítnutí poskytnutí osobních údajů je projevem Vaší svobodné vůle Odmítnutím vyplnění osobní identifikační údaje prostřednictvím systému reenio či jeho instance Vám nemusejí být poskytnuty určené služby. Osobní údaje je možné průběžně upravovat. Souhlasem s poskytnutím osobních údajů berete na vědomí, že osobní údaje mohou i nadále zůstat součástí systému a podléhají pravidlům dle našich Obchodních podmínek.