Vhodný výběr typu termínů a jejich nastavení

Na této stránce je zobrazeno několik typických nastavení termínů dle oborů podnikání a nabízených služeb. Víme, že každému uživateli se může hodit něco jiného, a proto systém umožňuje celou řadu nastavení. Základním krokem zůstane vždy jistá představa o fungování Vašeho podnikání a o tom, jak své služby chcete nabízet. Připravili jsme pro Vás několik typických termínů z pohledu vlastního nastavení v administraci. Zároveň se můžete podívat, jak daný termín uvidí Váš koncový uživatel.

Rezervační systém nabízí několik typů rezervací. Nabízí se tři hlavní skupiny provedení rezervace, podle kterých si můžete vybrat ten nejvhodnější. Pokud si zákazník má volit čas, po který bude čerpat vaši službu, je vhodný typ interval nebo libovolný čas. U jiných termínů je zase důležité ošetřit, aby v jednu chvíli nepřišlo více zákazníků, než je možné obsloužit, chceme tedy omezit kapacitu zákazníků, a pro takovéto rezervace by měl uživatel vybírat mezi typem celý jeden termín případně celá sekvence. Konečně přichází způsob, jenž umožní zákazníkovi rezervovat si z mapy sedadel, konkrétní místo.

 

Typ termínu do značné míry ovlivní způsob vizualizace. Intervalové termíny jsou zobrazeny jako jednotlivé časové buňky, které si zákazník může kliknutím zvolit. Samozřejmě se zohlední samotné nastavení termínů a v případě, že zákazník překročí zadané limity, rezervace nebude provedena. Ostatní typy termínů jsou zobrazeny v řádkové podobě.

Níže jsou uvedeny příkladné ukázky s ilustracemi. V levé části obrázku je vždy nastavení, které provede administrátor systému při založení nového termínu. V pravé části je pak pohled na finálně vygenerovanou webovou stránku pro Vaše koncové uživatele, ze které jsou zřejmé poskytované služby, časová okna, popř. je zde vizualizace kapacit, obsazených termínů, neaktivních termínů, apod.

Mimo správné volby typu termínu a jeho nastavení jeho paramerů, může být pro Vaše zákazníky důležité tako to, v jakém zobrazení nabídku termínů uvidí: Nastavení zobrazení


Typ rezervace - INTERVAL

Uživatel stanoví velikost intervalu, podle něhož se celý termín rozdělí na právě tak velké časové úseky. Tato hodnota udává násobky hodin, kdy zákazník bude moci provést rezervaci. Zákazník si poté rezervuje libovolný interval, který nesmí být menší než minimální délka jedné rezervace.

Vhodný pro ...
sportoviště, sportovní areály, konzultační služby, poradenské služby, sauna, wellness, ...
Ukázka rezervační stránky

Sportovní areál, ...

Typickým příkladem je sportovní areál, který nabízí k pronájmu různá sportoviště. V názorné ukázce uživatel umožňuje rezervaci na tenisové kurty. Velikost intervalu je stanovena na hodinu tak, jak to bývá zvykem. Místem jsou dva kurty, které máme k dispozici a které budeme chtít pronajímat po jedné hodině za stanovenou cenu.

Poradenské služby, ...

Další ukázka je z oblasti poradenství. Poradce nabízí své služby a chce, aby si zákazník vždy rezervoval nějaký časový interval, během kterého se mu bude plně věnovat a řešit s ním jeho problémy. V případě, že minimální délka rezervace bude vymezena na 1 hodinu a zároveň velikost intervalu bude stanovena na půl hodiny, umožní tak poradce svým zákazníkům širší výběr při vytváření rezervací. Termín vytvořený tímto způsobem však přináší riziko takzvaných prázdných půlhodinových oken, na které už nebude možné provést rezervaci, jelikož nesplňují kritérium minimální délky rezervace. Názornou ukázku najdete v následujícím obrázku, kde vznikla volná časová buňka v intervalu 10:30 – 11:00. Na tento čas nebude možné rezervaci provést.


Typ rezervace - LIBOVOLNÝ ČAS

Tento typ rezervací je vhodné využít pro nabízené služby, u kterých se stěží odhaduje konec. Zákazník má možnost vytvořit libovolně dlouhou rezervaci. Navazují-li termíny jeden na druhý, je možné vytvořit jednu souvislou rezervaci napříč těmito termíny.

Vhodný pro ...
ubytování, pronájem prostor, masáže, solárium, ...
Ukázka rezervační stránky

Masáže, ...

Jako podnikatel můžete poskytovat více služeb, které se liší svou délkou nebo cenou. Pro tento typ podnikání může být rovněž vhodné nabízet termíny s libovolným časem rezervace. Příkladem může být podnikatel zabývající se masážními službami dvojího druhu, masáží zad a masáží obličeje. V tomto případě by mělo být nastaveno hlídání kolizí na zaměstnanci, jelikož v daný čas nemůže jeden masér vykonávat obě nabízené služby zároveň. Ukázková masáž obličeje je na 30 minut a maximální délka je jedna hodina. Masáže mohou začínat vždy po půl hodině. Stejným způsobem musí být nastavena druhá služba - masáž zad.


Typ rezervace - VÍCEDENNÍ

Pokud potřebujete rezervovat nejen v rámci časů jednoho dne, ale na dobu trvající více dní najednou, je nejvhodnější tento typ termínu. Pro nabídku služeb, jako je typicky ubytování či pronájem, umožňuje tento typ termínu vytváření takových rezervací, které neřeší konkrétní hodiny, ale přímo jednotlivé dny. Zákazník si tak rezervuje dané služby/zdroje na více dní najednou.

Díky nastavení vícedenních termínů s různými parametry na různé dny (v rámci nastavení opakování) můžete specifikovat např. různé ceny pro využití daných služeb. Systém automaticky umí spojovat nabídku termínů, které na sebe navazují a využívají stejné zdroje.

Vhodný pro ...
ubytování, pronájmy prostor, pronájmy vozidel, ...
Ukázka rezervační stránky

Ubytování, ...

Typickým příkladem pro tento typ rezervace jsou ubytovací služby. Pro představu máme hotel, který má různé typy pokojů a rezervace je vytvořena vždy na celý pokoj. V tomto případě se účtuje cena za noc, což je nutné zohlednit při nastavení konkrétního termínu. Zde naleznete položku, která umožní definovat způsob výpočtu ceny za celkovou rezervaci. Má-li být cena účtována za noc, musí být minimální délka rezervace 2 dny. V nastavení můžete zohlednit i samotný provoz ubytovacího zařízení, kdy ubytování začíná např. ve 14:00 a do 10:00 musí hosté pokoj vyklidit. Systém automaticky umí napojovat termíny, které na sebe navazují a využívaj stejné zdroje - díky tomu můžete mít nastaveny např. jiné ceny pro ubytování o víkendu. Pro informace ke konkrétní rezervaci se vždy využívají informace z toho termínu, který je v rezervaci jako první den!

Flexibilita nastavení má svá pravidla, které je nutné dodržovat, aby termíny byly provázány korektně. Důvodem potřeby propojení více termínu je nejčastěji rozdílná cena, nicméně v případě použití cenové kategorie je nutné zohlednit danou cenovou kategorii ve všech termínech, které chceme propojovat. Přestože propojujeme více termínů, ve výsledku by tyto termíny měly mít velkou část nastavení stejnou, například i způsob účtování ceny. Časové parametry jako je délka rezervace a nastavení v sekci "Kdy? se mohou lišit, nastavení je pak vybráno podle dne začátku rezervace. Tento den jednoznačně určí, které nastavení z termínů bude uplatněno, proto je třeba každou změnu pečlivě promyslet.


Typ rezervace - CELÝ JEDEN TERMÍN

Pokud je termín omezen kapacitou zákazníků, je vhodné při vytváření použít tento typ rezervace. Zákazník provede rezervaci vždy na jeden termín. Jediné, na čem uživateli záleží, je to, aby se na daný termín nepřihlásilo více zákazníků, než může přijmout. Tento typ rezervace navíc nabízí možnost tzv. náhradníků, což znamená, že navzdory již naplněnému termínu se mohou zákazníci rezervovat do řady a v případě uvolnění místa budou automaticky informováni o vytvoření standardní rezervace, aniž by museli stav termínu neustále kontrolovat.

Vhodný pro ...
spining, jóga, semináře, přednášky, letní tábory, jednorázové kurzy, workshopy, zájezdy, ...
Ukázka rezervační stránky

Spinning, ...

V názorné ukázce je vytvořen termín pro spinning, kde se nachází omezený počet rotopedů, jinak řečeno termín má omezenou kapacitu. Zákazník si nemusí předem rezervovat přesné místo, ale je nutné ošetřit, aby se na termín přihlásilo nejvýše tolik zákazníků, kolik posilovacích strojů se v místnosti nachází.


Typ rezervace - CELÁ SEKVENCE

Uživatel nabízí kurzy, které se budou s nějakou periodou opakovat. Základním předpokladem je, že zákazník bude pravidelně docházet na tyto termíny až do konce opakování, a proto je důležité při vytváření termínu s tímto typem rezervace dbát na to, aby byl nastaven také konec opakování termínu.

Vhodný pro ...
taneční kurzy, plavecké kurzy, vzdělávací kurzy, výuka jazyků, volnočasové aktivity pro děti, ...
Ukázka rezervační stránky

Taneční kurz, ...

Zákazník si v systému navolí příslušný kurz a po vykonání rezervace mu bude zarezervována celá sekvence termínů až do konce kurzu.


Typ rezervace - POUKAZ

Tento typ rezervace umožňuje zakoupit/předplatit si vstupenku, kterou je možné uplatnit během nastaveného následujícího časového období. Při vytváření termínu je důležité nastavit především dobu platnosti (ve dnech) a období, kdy je možné poukazy/vstupenky zakoupit. Zákazník si může v kalendáři vybrat začátek platnosti poukazu a daná rezervace tak bude využitelná od vybraného data a po dobu platnosti.

Výhodou tohoto typu termínu je, že zákazníka nenutíte volit konkrétní termín, na který se musí dostavit. Vytvořená rezervace poskytuje informaci o tom, v jakém období zákazník může využít Vašich služeb, ale neříká nic o konkrétním termínu. Z tohoto důvodu není vhodné vázat tyto poukazy na nabídku služeb, které jsou omezeny dostupnou kapacitou nebo časem. Typ termínu "POUKAZ" neumožňuje omezení celkové kapacity, protože není možné konkrétně určit, na kdy si zákazník poukaz koupí a kdy jej využije.

Tento typ termínu doporučujeme používat v kombinaci s on-line platbami. Můžete tak velmi snadno zefektivnit a zjednodušit prodej vstupenek bez nutnosti řešit konkrétní čas rezervace.

Vhodný pro ...
vstupenky na různé atraktivity (ZOO, výstavy, atd.), dárkové poukazy, skipasy, vouchery, ...

Vstupenka, ...

Zákazník si u tohoto typu rezervace nevolí konkrétní termín, ale období, během kterého bude mít možnost využít Vašich služeb. Pro ukázkový příklad bude situace vypadat následovně. Zákazník si zakoupí poukaz, jehož platnost je nastavena na deset dní, a to ode dne, který zákazník při rezervaci zvolil. Zákazník pak může přijít kdykoliv během těchto deseti dní a využít poukaz (standardně bude odbaven pomocí mobilní aplikace a rezervace bude v tomto období platná). Při využití poukazu bude kód rezervace zneplatněn (dle procesu odbavování) a rezervace tak nebude již znovu použitelná pro další případný vstup či využití služeb.


Typ rezervace - MÍSTENKY / SEDADLA

V případě že uživateli nestačí omezit jen kapacitu zákazníků pro daný termín, ale je nutné zajistit, aby každý zákazník měl své konkrétní místo nebo sedadlo, je vhodné použít rezervace tohoto typu. Cena se u tohoto typu rezervací přiděluje konkrétním kategoriím. V rámci kategorií již nelze definovat více cenových variant. V rozšířeném nastavení termínu je možné povolit také generování rezervačního kódu pro každé sedadlo, díky zaškrtnutí této možnosti se vygenerovaná vstupenka s kódem doplní o konkrétní číslo řady a sedadla nebo stolu.

Vhodný pro ...
koncerty, plesy, divadlo, kino, restaurace, různá setkání, ...
Ukázka rezervační stránky

Koncert, ...

Uživatel si může sám vytvořit mapu koncertního sálu a navíc může také nastavit různé cenové kategorie podle potřeby. Zákazníkovi je umožněn výběr z mapy uspořádání prostoru koncertního sálu.

Tančírna, ...

Při vytváření mapy uspořádání sedadel pro koncertní akci, jako tomu bylo v předešlém případě, je vhodné při vytváření mapy sedadel využívat sekce, ovšem je možné mapu uspořádání vytvořit také pomocí skupiny stolů. V následující ukázce tedy můžete vidět, jak vypadá příkladné vytvoření mapy pomocí skupiny stolů, u nichž je možné nastavit si tvar stolu a určit počet židlí.

Definice mapy rozmístění

Pro akce jako jsou plesy nebo koncerty je vhodné nabízet zákazníkům mapu sedadel, ze kterých si budou moci vybírat. Ještě před vytvořením samotného termínu je tak třeba vytvořit zdroj a připravit si mapu rozmístění sedadel/stolů, která se zobrazí zákazníkům.

Vytváření samotného termínu pak zahrnuje nastavení důležitých informací týkající se této akce. Uživatel nesmí zapomenout, že v sekci rezervované zdroje musí být nastaven aspoň jeden zdroj, kterým nejčastěji bývá místo konání. Jakmile uživatel vybere právě jednu z šablon map, zobrazí se názvy jednotlivých kategorií, ke kterým pak bude možné přiřadit cenu. V případě potřeby mohou být doplněny informace pro zákazníky.

Vytvoření mapy

V záložce zdrojů zvolte šablony map sedadel a vytvořte novou mapu. Při editaci sedadel můžete používat stůl nebo sekci. Sekce vytvoří řady sedadel (typické pro koncertní akce). Při vytváření sekce je možné přejmenovat sedadla nebo i celé řady, využít funkci zaoblení a nastavit kategorie pro jednotlivá místa. Kategorie slouží především k cenovému odlišení jednotlivých sedadel či celých řad. Při vytváření termínu se po nahrání mapy sedadel zobrazí názvy jednotlivých kategorií a uživatel bude moci nastavit každé kategorii cenu.

Druhou možností je vytvářet mapu jednotlivých stolů, u nichž uživatel může nastavit jeden ze dvou nabízených tvarů a dále pak také počet židlí. V případě, že si zákazník má rezervovat celý stůl, nikoliv jen jednotlivá místa, je nutné povolit rezervace celého stolu (nesmíme zapomenout na to, že cena se pak vztahuje na jeden stůl, který zahrnuje více míst k sezení). I zde je možné nastavovat kategorie. Barevné označení připadne vždy na tu část, k níž se váže rezervace.

Při vytváření šablony je možné využívat také objekty, u kterých se vytvoří popisek pomocí textu. Mapa bude také upozorňovat zákazníky například na to, kde se nachází jeviště nebo zda jim ve výhledu nebude bránit nějaký sloup apod. Stoly a sekce je možné kombinovat v rámci jedné šablony.

Chybně nastavená mapa: v názorné ukázce vytvořené mapy sedadel jsou dvě kategorie. Po stranách sekce s názvem hlediště jsou umístěny dvojice stolů. Pravá dvojice stolů má povolenou rezervaci pouze celého stolu, a proto je barevně označen celý stůl nikoliv jednotlivé židle. Náhled zároveň také upozorňuje na chybu, které se při vytváření můžete dopustit. V případě, že povolíte rezervaci pouze celého stolu, je třeba nastavit takovýmto stolům zvláštní kategorii. V náhledu vidíme, že cena za jedno místo u pravého stolu je stejná jako cena pěti míst u stolu levého, což rozhodně není žádoucí